មុខតំណែង/ Position Opening
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន/ Personal Information
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង/ Contacts Information
ប្រវត្តិរូប/ Upload CV ( 10MB Max )*
...
អរគុណ/ Thank You!

ពាក្យស្នើសុំ CV របស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនដោយជោគជ័យ

Your CV application has been submitted successfully.